MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen aşağıdaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”)’ni okuyunuz. Bu Sözleşme’yi okuyup elektronik ortamda onaylamakla Sözleşme’yi kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu Sözleşme, ALICI ile SATICI arasında, Sözleşme konusu hizmetin ALICI tarafından sipariş verilmeden hemen önce SATICI tarafından internet yoluyla, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, ALICI’yı açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmesi ve sonrasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan işbu Sözleşme’yi kabulü ile yürürlüğe girmekte olup, taraflarca Sözleşme’de belirtilen şekilde sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tam ehliyetli olmayan, 18 yaşını doldurmamış (reşit olmayan), kısıtlı ve/veya temyiz kudretine haiz olmayan ALICI için işbu Sözleşme velisi/vasisi tarafından okunup elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer.

ALICI, işbu Sözleşme metninin esaslı unsurları hakkında bilgilendirildiğini, Sözleşme metnini okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme hükümlerini gayrikabili rücu kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: DEMİRÖREN AJANSI A.Ş.
(İşbu Sözleşme kapsamında kısaca “DHA” veya “SATICI” olarak anılacaktır.)
Adresi: 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul
Telefon: ……………………
E-mail: ……………………
MERSİS No: 0289068534300001

 

1.2. ALICI

Adı/soyadı/Unvanı: ……………………
TCKN/VKN: ……………………
Adresi: ……………………
Telefon: ……………………
E-posta Adresi: ……………………

 

MADDE 2- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI'nın DHA’ya ait www.dhapress.com URL adresli internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“İşbu Sözleşme kapsamında kısaca “Mecra” olarak anılacaktır.”) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen dijital içeriklerin satışı ve kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU İÇERİK VE ÖDEME YÖNTEMİ

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında ALICI’ya tüm telif hakları DHA’ya ait olan, DHA tarafından mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak üretilen, DHA’nın ulusal ve uluslararası işbirliği yaptığı çözüm ortaklarından, telifli çalışanlardan temin ettiği, DHA tarafından kendi yayın ve habercilik ilkeleri doğrultusunda, yasal sınırlamaları göz önüne alarak yayınladığı, arşivinde yer alan haber, bülten, görsel, video vb. dijital içeriklerin (Bundan sonra “İçerik/ler” olarak anılacaktır.) ALICI’ya satışını kapsar. İçerik’in; türü, miktarı, satış bedeli ve ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

İçerik Türü: ……………………
İçerik’in açıklaması: ……………………
Satış Fiyatı (KDV dâhil): ……………………
Ödeme şekli: ……………………
Fatura Adresi: ……………………

3.2. Satın alınan İçerik’e erişim satın alınan an itibariyle başlanacaktır. İşbu Sözleşme ile ALICI, satın aldığı İçerik’e internet sitesi ve/veya mobil üzerinden erişmesinden itibaren İçerik’i süresiz olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.3. İşbu Sözleşme hiçbir şekilde ALICI’ya söz konusu İçerikler’e ilişkin münhasır bir yetki sağlamamakta olup, DHA aynı İçerik ile ilgili üçüncü gerçek/tüzel kişilerle satış sözleşmesi yapma ve İçerik’i kullandırma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme DHA tarafından ALICI’ya satılan belirli İçerik haricinde kalan DHA’nın başka adlarla çıkartacağı ve/veya çıkarttığı haber, paket ve bültenleri kapsamamaktadır.

3.4. ALICI tarafından satın alınmayan İçerikler işbu Sözleşme’nin kapsamı dışındadır.

3.5. ALICI tarafından satın alınan İçerikler’in satış bedeli peşin olarak ödenecektir.  Satış Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

• Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Hizmet Bedeli’nin DHA’nın Mecra’da yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları tarafınıza yansıtılabilir. Böyle bir durumda, DHA’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

• Kredi Kartı ile Ödeme: Mecra üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde Satış Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de yer alan Satış Bedeli üzerinden uygulanacak bir vade farkı tarafınıza yansıtılabilir. Ancak, böyle bir durumda DHA’nın hiçbir sorumluluğu olmayıp, vade farkı tamamen ödeme sağlayıcı kuruluş ile aranızdaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, DHA’ya ait Mecra üzerinden satışa arz edilen Sözleşme’ye konu İçerik/İçerikler’in bahse konu Mecra’da belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. ALICI’nın İçerik’i kullanabilmesi için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda ALICI tarafından onaylanmak suretiyle kurulmuş olması ve satış bedelinin ALICI tarafından tercih ettiği ödeme şekli ile peşin olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle İçerik’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, DHA İçerik’in temini ve teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3. ALICI, üyelik oluşturulması ve Mecra’da sunulan hizmetlerin kullanılması sırasında, DHA’ya bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlar dolayısıyla DHA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde, söz konusu bilgilerin ALICI profili üzerinden güncellenmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.

4.4. Sözleşme’ye konu İçerik’e ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde DHA’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. DHA mücbir sebepler ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Sözleşme’ye konu İçerik’i yasal 30 (otuz) günlük teslim süresi içinde temin edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya temin süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. İçerik’in işbu maddede belirtilen sürede ALICI’ya teslim edilmemesi nedeniyle ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine seçmiş olduğu ödeme aracı aracılığıyla ödenir.

4.6. ALICI, satın aldığı İçerik’i kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan DHA’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. ALICI, İçerik’i,

(i) kopyalanması;

(ii) aksine kanun gereğince yetki verilmediği sürece ters mühendislik işlemleri yapılması, İçerik’in özünün bozulması, başka anlama gelecek şekilde değiştirilmesi, çoğaltılması, arşiv yapılması, İçerik’in herhangi bir kısmının alınması (ilgili zararlı imzalar ve zararlı yazılım tespit yordamları dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla);

(iii) aksine kanun gereğince yetki verilmediği sürece, İçeik’in değiştirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması ya da yeniden düzenlenmesi (ilgili zararlı imzalar ve zararlı yazılım tespit yordamları dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla);

(iv) İçerik’in başlangıçta yüklendiği mobil ve benzeri her türlü taşınabilir cihazdan aktarımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve satın alınması ile ilişkili olarak İçerik’in devredilmesi, kiralanması, satılması, paylaşılması ya da lisansının verilmesi;

(v) üçüncü bir tarafa söz konusu İçerik’i bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya İçerik hizmet sağlayıcısı ya da benzer bir şekilde erişmesine veya kullanmasına izin verilmesi; veya

(vi) İçerik’in kopyalarının kullanımı ya da yüklenmesi hususundaki denetimlerin başarısızlığa uğratılması veya engellenmesi ya da başarısızlığa uğratılmaya veya engellenmeye çalışılması ya da herhangi bir üçüncü tarafın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki verilmesi veya yardımcı olunması gibi eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. ALICI, Mecra üzerinden alacağı hizmet kapsamında Mecra Gizlilik Politikası’nı okuyup kabul ettiğini, bunlara aykırı davranışı halinde işbu Sözleşme’nin feshedileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.9. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kabul etmekle Mecra üzerinde sunulan farklı markalara ait kampanya, indirim, kupon gibi ayrıcalıklara ilişkin kullanım ve kampanya koşullarını da kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. İçerik’in içeriğindeki her türlü veri ve malzeme, “olduğu gibi” temin edilmiştir ve DHA kullanımına ya da performansına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. DHA, belirli bir amaca uygunluk hususundaki dolaylı garantiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir doğrudan, dolaylı ya da yasal garanti vermemektedir. DHA bunun yanı sıra üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmemesi, pazarlanabilirlik, tatmin edici kalite ya da İçerik’in diğer içeriklerle entegre edilmesi konularında garanti vermemektedir. Hedeflediği sonuçları elde etmek ve İçerik’e ilişkin yazılımın kurulumu, kullanımı ve yazılımdan elde edilen sonuçlar hususunda İçerik’i seçme yükümlülüğü ALICI’ya aittir. Yukarıda bahsi geçenleri sınırlamaksızın DHA, İçerik’in ALICI’ya tüm tehditlere karşı koruyacağı, arızalanmayacağı, kesintiye uğramayacağı ya da yazılımın özel gereksinimleri karşılayacağı gibi bir garanti vermemektedir.

4.11. ALICI, işbu Sözleşme süresince ve devamında, DHA’dan satın almış olduğu İçerikler ile ilgili olarak, İçerik’i yayınlama ve İçerik’ten yararlanma hakları konusunda, kendisi haricinde başka hiçbir mecrada ve yayın organında (gazete, dergi, radyo TV, internet, billboard, GSM, multimedya vb.) yayınlanmasına izin veremez ve İçerik’i çoğaltamaz . ALICI, İçerik satın alırken belirttiği lisans koşulları (yayın türü, ülke, vs.) dışında bir kullanımın tespit edilmesi durumunda, tespit edilen kullanım sebebiyle İçerik’in satış bedelinin 5 katı tutarında cezai şart bedeli ödemeyi kabul eder. ALICI’nın bu madde hükmüne aykırı bir şekilde ilgili içerikleri başka kurum/kuruluş yahut mecra ile paylaşması halinde ALICI, DHA’ya ortaya çıkan zarar nispetince tazminat ödemeyi kabul ve beyan etmiştir.

4.12. Sözleşme kapsamında satın alınan İçerikler’in editoryal/creative olarak değerlendirilmesi ALICI’nın inisiyatifinde olup, DHA işbu Sözleşme kapsamında ALICI tarafından satın alınan İçerikler’in ALICI’ya iletilmesi dışında, ALICI’ya editöryal/creative değerlendirme ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmamış; doğrudan ya da dolaylı herhangi bir garanti kesinlikle vermemiştir.

4.13. ALICI ve DHA işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, talep ve şikayetlerini işbu sözleşmede yukarıda belirtilen DHA telefon ve e-posta adreslerine iletebilir.

4.14. 18 (Onsekiz) yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler, veli veya vasilerinin onayı olmaksızın alışveriş yapamaz. Tüzel kişilik adına İçerik satın alanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. Aksi takdirde DHA nezdinde ortaya çıkan zararlardan sorumlu olacaklarını kabul ve beyan ederler.

4.15. Mecra’da sunulan hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi DHA’nın makul kontrolü dışındaki ve/veya Türk Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, DHA yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, DHA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DHA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

4.16. DHA’nın teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme, yeni maddeler ekleme veya maddeleri çıkarma hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde ALICI, işbu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. DHA, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde, sözleşme konusu hizmeti sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

4.17. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut İçerik ve/veya Mecra’da sunulan hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamaması durumunda, DHA’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bu sebeple DHA’dan hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. İşbu Sözleşme’ye konu dijital hizmetin, DHA’nın kusurundan kaynaklanan sebeple sunulamaması halinde, DHA, işbu durumu ALICI'ya bildirecektir. Böyle bir olayın vukuu halinde, ALICI, sözleşmeden dönme veya gecikme süresi baz alınarak satış bedelinden indirim isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. madde hükümleri kapsamındaki hakları saklıdır.

4.19. ALICI, MİLLİYET tarafından sunulan İçerik’i hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, yasalara, genel ahlaka aykırı, olarak, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, 3. kişilerin fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının İçerik’i kullanmasını önleyici (spam, virüs, bloke, engelleme vs.), zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

4.20. İşbu Sözleşme, ALICI’ya, DHA’ya ait İçerikler’in yayınlanması ve/veya yayınlanmaması konusunda DHA’ya karşı yayınlamama talebi, yasaklama ve benzeri bir talepte bulunma hakkı vermez.

4.21. ALICI, satın almış olduğu İçerik’i kullanırken, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesinde yer alan “Ticari Reklam’’ hükümleri ile Haksız Rekabete ilişkin yasal düzenlemelere, 5187 sayılı Basın Kanunu’na, basın yayın meslek ilkeleri ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve konu ile ilgili diğer tüm yasal düzenlemelere uygun davranacağını ve bu konuda azami gerekli özen ve dikkati göstereceğini, İçerik’i değiştirmeyeceğini, özünü bozmayacağını ve başka anlama gelecek şekilde değiştirmeyeceğini taahhüt etmiştir. Bu nedenle söz konusu tüm yasal düznelemelere aykırılık nedeni ile doğabilecek tüm idari, mali ve hukuki sorumluluk ALICI’ya aittir. ALICI’nın işbu yükümlülüğünü ihlal etmesi sebebiyle DHA bir zarara uğrarsa uğranılan her türlü maddi ve manevi zarar herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ALICI tarafından kendisine DHA tarafından yapılacak yazılı bildirimin ardından 5 (beş) gün içerisinde karşılanır.

4.22. ALICI, DHA’dan satın aldığı İçerikler’i inceleme, denetleme ve test etme hak ve yetkisine sahip değildir.

4.23. ALICI, DHA’dan Sözleşme kapsamında satın alıp kullandığı İçerikler’de “DHA” rumuzunu/logosunu, kullanmak zorundadır. Sözleşme’nin işbu maddesine aykırılık halinde İçerik’in satış bedelinin 5 katı tutarında cezai şart bedeli ödemeyi kabul eder.

4.24. ALICI, “DHA” adını ya da DHA’nın diğer tüm ticari adları ya da logolarını, İçerikler’le bağlantılı olarak kullanılan haller dışında kesinlikle kullanma hakkına sahip olmayıp; sadece işbu Sözleşme’ye uygun olarak ve hizmetlerin sağlanması için kullanılması gereken kapsamda bu ticari ad ve logoları kullanma hakkına sahiptir. ALICI’nın, DHA’nın ticari markaları, ticari adları, logoları veya sair belirleyici işaretleri üzerinde, yasa gereği veya herhangi bir şekilde hiçbir menfaati veya hakkı kesinlikle söz konusu değildir.

4.25. İşbu Sözleşme ile açıkça belirtilen haklar müstesna olmak üzere ALICI’ya DHA’ya ait diğer içerikler ile ilgili telif hakkı veyahut diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkı kesinlikle verilmemiştir. DHA, bu Sözleşme kapsamında açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır.

4.26. İşbu Sözleşme, ALICI’ya, hiçbir surette DHA’nın markasını, ticari unvanını, DHA tarafından üretilmiş, satın alınmış ve sair yollar ile elde edilmiş olan haber, görüntü, fotoğraf, grafik, animasyon ve benzeri yazılı veya görsel haber bültenler ve/veya prodüksiyonları kullanma hakkı tanındığı şeklinde yorumlanamaz.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. İşbu Sözleşme konusu Hizmet kapsamında ALICI’ya Mecra aracılığıyla sunulan dijital İçerik hizmeti, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesinin 3. fıkrası ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’in 15. maddesinin (ğ) ve (h) bentleri gereği anında ifa edilen ve cayma süresi sona ermeksizin sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler kapsamında olup tüketiciye anında teslim edilmekte olduğundan ALICI’ya İçerik’e erişim imkanı sağlandığı andan itibaren ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tüketicinin cayma hakkını kullanılamayacağı aşağıdaki gibidir;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka içeriklerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.3. Hizmet ifasına başlandı ise ve bu süre içinde ALICI’den kaynaklanan sebeplerle örneğin ALICI’nin cihazının yetersizliğinden kaynaklanması, tarayıcı sürümünün eski olması veya ALICI’nin internet bağlantısının kesilmesi gibi tamamen ALICI’den kaynaklanan veya benzer sebeplerle ayıp iddiasında bulunulamaz, cayma hakkı kapsamında değerlendirilemez, bu sebeplerle ücret iadesi talep edilemez. Böyle durumlarda DHA sorumluluk kabul etmez.

 

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ALICI tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetin kullanılması ve İçerik satın alınması amacıyla işlenen kişisel verilere ilişkin açıklamalar ve ALICI’nın haklarına dair bilgiler Mecra’da yer almaktadır.  

MADDE 7- TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI, İLETİŞİM BİLGİLERİ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar kapsamında ALICI, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Tüketici sıfatını haiz olmayan aboneler bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

İşbu Sözleşme, ALICI’ya hizmetin sunulduğu yerde ve Taraflar’ın serbest iradeleriyle düzenlenmiş olup, işbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup,  …../…../……. tarihinde kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşme’de düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.